Pravidla a podmínky pro používání

A. Všeobecná dohoda o použití

Přečtěte si pozorně podmínky & této podmínky před přístupem a použitím služby na informacích pro nábor webu Vietjobs.eu (tzv. website “Vietjobs”). Pomocí našich služeb vyjadřujete souhlas s pravidly & podmínkami, souhlasíte s tím, že budete vázáni ustanoveními služeb na internetových stránkách Vietjobs.eu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, kontaktujte nás e-mailem: info@vietjobs.eu.

Pokud existuje rozpor mezi tímto ustanovením a smlouvou s Vietjobs.eu, má toto ustanovení přednost.

Toto ustanovení můžeme v průběhu času aktualizovat bez předchozího upozornění z důvodu právních nebo správních důvodů nebo podle činností na internetových stránkách 24 h zaměstnání. Jakékoli změny vám budou oznámeny prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste poskytli při registraci nebo prostřednictvím příslušného oznámení na webových stránkách Vietjobs.eu.

I. Uživatelská práva a povinnosti

Uživatel je zodpovědný za poskytování veškerého hardwaru, softwaru, telefonních čísel nebo jiných komunikačních zařízení nebo služeb připojených k Internetu a přístupu na web Vietjobs.eu a zodpovídá za všechny poplatky za přístup na Internet, telefonní poplatky nebo jiné poplatky vznikají během připojení k Internetu a návštěvy webové stránky Vietjobs.eu.

Uživatel je zodpovědný za správnost a legitimitu informací, které nám poskytne.

Uživatelé souhlasí s podmínkou nepoužití webu pro následujicí účely:

 • Zveřejňování dokumentu, který po porušuje platné právní předpisy.
 • Vystavování dokumentů způsobem, který může porušit autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo práva duševního vlastnictví jiných osob nebo narušit důvěrnost, pověst nebo osobní práva jiných osob.
 • Zveřejňování nepravdivých životopisných informací na profilu nebo informací, které jsou neúplné, padělané nebo nesprávné, či nejsou přesné.
 • Sdílení se třetími stranami jakékoli informace nebo obsah s omezenými právy používání na internetových stránkách Vietjobs.eu.
 • Shromáždění, kopírování či replikování jakýmkoliv způsobem obsah webu Vietjobs.eu nebo informace k dispozici na webu Vietjobs.eu bez písemného souhlasu Vietjobs. Nepovolené použití jakéhokoliv obsahu Vietjobs.eu pro komerční účely bez našeho svolení.
 • Záměrné zasahování do služby jakémukoli uživateli, serveru nebo síti, včetně, omezování, sdílení počítačových virů na jakékoliv webové stránce Vietjobs.eu, “spamming”.
 • Použivání služeb Vietjobs.eu pro jakékoli nezákonné účely, obtěžování jakékoliv osoby či sdílení odkazu na soubory se škodlivým obsahem.
 • Odesílání e-mailových zpráv, volání nebo odesílání zbytečných faxových zpráv, které by podpořily nebo inzerovaly produkty nebo služby všem uživatelům, kteří používají stránku Vietjobs.eu.

II. Práva a povinnosti Vietjobs.eu

 1. Internetové stránky Vietjobs.eu slouží jako platforma pro zaměstnavatele, kteří se zabývají zaměstnaností, vyhledávání a hodnocení uchazečů; Uchazeči o práci poskytují své profily, vyhledávají práci a Zaměstnavatelé zadávají vlastní inzerát.
 2. Vietjobs.eu se nepodílí na skutečných transakcích mezi náboráři a uchazeči o zaměstnání. Proto Vietjobs.eu není zodpovědný za problémy vzniklé mezi nábory a uchazeči o zaměstnání.
 3. Vietjobs.eu se snaží zajistit, aby materiály vystavené na internetových stránkách Vietjobs.eu byly přesné, renomované a vysoce kvalitní, neposkytujeme žádnou záruku, ani záruky související s tímto obsahem.
 4. Vietjobs.eu nenese zodpovědnost za žádné chyby nebo žádné nepříjemnosti, které by mohl uživatel třetí strany způsobit.
 5. Nemůžeme ručit za bezchybnost webové stránky Vietjobs.eu, nebo za bezpečnost. Přístup na webové stránky Vietjobs.eu může někdy být omezen opravou, údržbou nebo představení obsahu a nových služeb. Budeme se snažit Vám zpřístupnit webové stránky či představit nové služby co nejdříve.
 6. Porušení síťového zabezpečení může vést až k vyšetřování občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti. Vietjobs.eu bude vyšetřovat případy, které se mohou týkat porušení pravidel, a může spolupracovat s vyšetrujicími orgány při trestním stíhání uživatelů při porušení práv.
 7. Vietjobs.eu si vyhrazuje právo doplnit, opravit či smazat jakoukoliv informaci, stejně jako měnit rozhraní, prezentaci, složení, skladbu nebo funkce, obsahu webu Vietjobs.eu, nebo měnit předpisy za účelem vylepšení webu bez předchozích oznámení.
 8. Za účelem poskytnutí pohodlnosti zákazníkům, webová stránka Vietjobs.eu obsahuje odkazy na ostatní weby nebo dokumenty mimo naše vlastnictví a kontrolu.

Vietjobs.eu nezodpovídá za jakýkoliv obsah nebo webovou stránku mimo Vietjobs.eu.

III. Vlastnické právo a další práva

 1. Webová stránka Vietjobs.eu, obsah na webových stránkách Vietjobs.eu je vlastnictví Vietjobs.eu.
 2. Nemůžete replikovat, měnit, kopírovat či používat informace, obsah ve vlastnictví Vietjobs.eu pro žádné komerční účely bez písemného souhlasu Vietjobs.eu. Veškeré porušení je považováno za trestný čin. Máme právo podat stížnost a vyřešit podle zákona.
 3. Vietjobs.eu má plné právo zakázat, smazat účty nebo odmítnout přístup Uživatele do pracovních nabídek na 24h nebo jakýchkoliv částí webu ihned a bez předchozího upozornění pokud podle našeho uvážení porušíte jakoukoliv podmínku v tomto Ustanovení.

IV. Omezení právní odpovědnosti a garance

Zpřístupnění a použití webové stránky je dobrovolné a Uživatel souhlasí, že má plnou odpovědnost za poskytnuté informace na Vietjobs.eu.

Nahráním dokumentů, informací o Vás na Vietjobs.eu za účelem náboru nebo hledání pracovních pozic, souhlasíte, že Vaše dokumenty, informace jsou zveřejněny za účelem spojení vhodných zamestnanců a zaměstnavatelů, mohou být zkopírovány třetí stranou bez souhlasu Vietjobs.eu.

Vietjobs.eu nezodpovídá za kopírováni, replikaci, použití Vašich dokumentu, informací třetí stranou bez souhlasu Vietjobs.eu. Mějte na vědomí, že jenom Vaše heslo a informace, které jsou zabezpečené jsou Vietjobs.eu zabezpečeny.

Nejsme účastníci jakékoliv transakce mezi Vámi a jakoukoliv třetí stranou.

Za žádných okolností Vietjobs.eu nebere právní odpovědnost

za Vás nebo jakoukoliv osobu za jakoukoliv ztrátu, ať už přímo, nepřímo, speciálně nebo důsledkem jiné události, přestože se jedná o poškození v podnikání nebo zisku, způsobené nemožností přístupu k informacím ve vlastnictví Vietjobs.eu, přestože jste byli obeznámeni s rizikem ztrát.

B. Rozšíření dohody o použití pro Náboráře

Vietjobs.eu Vám udělí omezená, ukončitelná, nevýhradní práva na přístup a používání webu Vietjobs.eu pro interní použití. Umožňují Vám prohlížet a stahovat kopii obsahu Vietjobs.eu nebo materiálů webových stránek Vietjobs.eu pouze za účelem jejich přímého použití v souvislosti s vyhledáváním a náborem pracovníků.

 1. Pro zajištění práv uchazečů o zaměstnání má Vietjobs.eu právo požádat zaměstnavatele o ověření určitých informací.
 2. Vyhrazujeme si právo dočasně pozastavit účet v případě, že zaměstnavatel neposkytne požadované informace nebo je podezřelý z porušení některého z ustanovení tohoto nařízení k zajištění práv uchazečů o zaměstnání a Vietjobs.eu.
 3. Odmítáme poskytovat služby zaměstnavatelům, kteří jsou personálními agenturami nebo se týkají webových stránek provozovaných ve stejném oboru jako Vietjobs.eu.
 1. Pro zajištění bezpečných a efektivních zkušeností pro všechny naše zákazníky má Vietjobs.eu právo omezit tok dat (včetně prohlížení záznamů), ke kterým máte přístup nebo které jsou k dispozici pro Vás v daném časovém období.

Tato omezení mohou být časem upraveny v závislosti na podmínkách Viejobs.eu.

 1. Je zakázáno používat informace v databázi profilu Vietjobs.eu k prodeji nebo propagaci jakéhokoli produktu nebo služby nebo k provedení jakékoli jiné akce, které podle Vietjobs.eu, není k souladu s tímto ustanovením, klamavé nebo

neúplné nebo porušuje zákon.

 1. Vietjobs.eu může kdykoliv ukončit, pozastavit, aktualizovat, změnit nebo doplnit, na základě vlastního uvážení, veškerou nebo jen část databáze profilů Vietjobs.eu bez oznámení předem.
 2. Jste zodpovědní za zabezpečení svého účtu zaměstnavatele, svého osobního profilu a hesla.
 3. Není dovoleno sdílet vaše heslo, přihlašovací údaje účtu, placené výhody ověřených Zaměstnavatelů(včetně filtrování, prohlížení profilů a účtování pracovních míst) s jinou stranou, ať už dočasně nebo trvale. Budete odpovědni za veškeré použití registračních informací, hesel na webových stránkách Vietjobs.eu, bez ohledu na to, zda je takové použití Vámi autorizováno či není.
 4. Informace zaměstnavatele zveřejněné na serveru Vietjobs.eu nesmí obsahovat následující:
  1. Informace, které nejsou pravdivé nebo zavádějící.
  2. Pracovní pozice, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy.
 • Obsah, který neslouží k náboru personálu, falešné pracovní pozice nebo porušující etické či právní předpisy.
 1. Žádost uchazeči o zaměstnání, aby zaplatili zálohu, rezervační poplatek, poplatek za zpracování informací nebo jakékoli jiné podobné náklady, a to buď přímo, nebo nepřímo.
 2. Vietjobs.eu nepovoluje nabízení více pracovních opozic v jediném inzerátu.
 3. Vietjobs.eu si vyhrazuje právo odstranit jakéhokoliv zaměstnavatele nebo obsahový materiál z jakékoli webové stránky Vietjobs.eu, který porušuje tyto podmínky.
 1. Pokud kdykoliv během používání služby Vietjobs.eu zkreslíte nebo se budete vydávávat za jiné osoby za účelem náboru na Vietjobs.eu nebo porušíte tyto podmínky, má Vietjobs.eu právo požádat ukončit využívání vašich služeb na internetových stránkách Vietjobs.eu.
 2. Databázi profilů Vietjobs.eu nesmíte používat za žádných okolností, pokud Vietjobs.eu zhodnotí, že může nepříznivý vliv na podnikání, provozování Vietjobs.eu, funkce internetových stránek Vietjobs.eu, databáze profilů Vietjobs.eu či brání ostatním uživatelům v přístupu k databázi profilu.
 3. Pokud porušíte alespoň jedno ustanovení z tohoto prohlášení, nebude vám vrácena zaplacená částka (pokud byla uhrazena).